Co zrobić gdy ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania z OC?

24 marca
14:16 2015

Jeżeli dojdzie do kolizji lub wypadku drogowego nie z winy poszkodowanego, odszkodowanie zostaje wypłacone z polisy sprawcy zdarzenia. Co zrobić, jeżeli ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania z polisy OC?

Na drogach publicznych mogą zaistnieć różne zdarzenia, chociażby kolizje czy wypadki drogowe. Kierowcy o tym doskonale wiedzą, dlatego najczęściej wykupują ubezpieczenia komunikacyjne, pragnąc zabezpieczyć się przed skutkami takich zdarzeń. 

Ważne OWU
Osobom poszkodowanym odszkodowania zwykle wypłacają firmy ubezpieczeniowe. Nie zawsze jednak: w ogólnych warunkach ubezpieczeń zawarte są wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczycieli. Najczęściej to właśnie na zapisy w OWU powołują się ubezpieczyciele, odmawiając wypłaty odszkodowań. Najlepiej sprawdzić OWU jeszcze przed podpisaniem umowy, pamiętając, że nie różnią się one w poszczególnych firmach ubezpieczeniowych, ponieważ są regulowane ustawowo. To dzięki temu przy zakupie ubezpieczeń OC, czyli od odpowiedzialności cywilnej, można kierować się jedynie ceną.

Przyczyny odmowy wypłaty odszkodowań
Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli sprawca pojazdu nie posiadał aktualnej polisy OC, jeżeli nie miał opłaconej składki, poszkodowany podał nieprawdziwe informacje, szkoda wyrządzona została umyślnie, zabrakło wystarczających dowodów na zaistnienie takiego zdarzenia lub też z innych powodów, o których mówi ustawa.

Można się odwołać
Nie oznacza to, że poszkodowany nie dostanie odszkodowania. Może odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. Należy zapoznać się z uzasadnieniem odmowy oraz złożyć pisemne odwołanie. Trzeba jednak zaznaczyć, że aby odwoływać się od decyzji ubezpieczyciela, trzeba mieć naprawdę mocne argumenty.

Jeżeli argumenty poszkodowanego nie trafiają ubezpieczycielowi do przekonania, można złożyć skargę na działania firmy ubezpieczeniowej do rzecznika ubezpieczonych. Może się jednak zdarzyć, że skarga zostanie odrzucona, wówczas należy złożyć zażalenie w sądzie polubownym, działającym przy rzeczniku ubezpieczonych, lub w sądzie powszechnym. Paradoksem wydaje się zapis, że na odwołanie sądowe musi zgodzić się ubezpieczyciel.

Skarga do KNF
Skargi na ubezpieczycieli ubezpieczeni mogą również składać do KNF, ponieważ Komisja Nadzoru Finansowego nadzoruje też rynek ubezpieczeń. Jeżeli KNF pozytywnie rozpatrzy skargę ubezpieczonego, może ukarać ubezpieczyciela karą finansową i nakazać wypłatę odszkodowania.