Ubezpieczenia komunikacyjne – kompendium wiedzy

31 sierpnia
10:45 2016

Zakup samochodu zawsze wiąże się z wyborem polisy ubezpieczeniowej. Ma ona za zadanie ochronę właścicieli pojazdów, sprawców kolizji i wypadków oraz poszkodowanych przed konsekwencjami związanymi ze szkodami materialnymi oraz zabezpiecza strony przed odszkodowaniami z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

Zgodnie z polskim prawem jedynie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest obowiązkowe, a zakup ubezpieczenia autocasco (AC) zależy od woli właściciela samochodu. Dodatkowo ubezpieczyciele oferują polisę od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz assistance.

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC obejmuje wypłatę odszkodowania w razie wypadku spowodowanego z naszej winy na rzecz osoby poszkodowanej w przypadku uszczerbku na zdrowiu i pokrywa naprawę szkody wyrządzonej na jej samochodzie. Umowę o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej należy zawrzeć najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.

Co w przypadku braku ubezpieczenia OC?
Brak polisy OC wiąże się z karami finansowymi zależnymi od rodzaju pojazdu, okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę. Aktualnie maksymalna kara w przypadku samochodów osobowych wynosi 3700 zł. Do kontroli faktu posiadania polisy są zobowiązane: Policja, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, organy celne, organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów.

Ubezpieczenie AC

Polisa AC różni się od OC ochroną pojazdu oraz jego wyposażenia w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia w sytuacji zdarzenia drogowego, które nie zostało spowodowane z winy ubezpieczonego. W ramach ubezpieczenia autocasco osoba może także liczyć na wypłatę odszkodowania w przypadku kradzieży pojazdu lub jego elementów oraz szkody związanej z działaniem sił przyrody i innych zdarzeń losowych. Zwierając umowę o polisę autocasco należy zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia, czyli maksymalną kwotę odszkodowania, która może być wypłacona z danej polisy. Do jej ustalenia zwykle wykorzystuje się katalogi pojazdów, które uwzględniają takie czynniki jak marka, model czy wiek pojazdu. Klient ma do wyboru stałą lub zmienną sumę ubezpieczenia, jej wybór wpływa na wysokość składki ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW obejmuje swoim zakresem trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, do których mogą się wliczać wypadki, które miały miejsce podczas: wsiadania czy wysiadania z pojazdu, postoju pojazdu, naprawy na miejscu zdarzenia, załadowywaniu lub rozładowywania pojazdu, tankowania na stacji paliw, otwierania lub zamykania drzwi bądź garażu. Polisa NNW zazwyczaj gwarantuje świadczenie z tytułu: trwałego częściowego lub całkowitego uszczerbku na zdrowiu w wypadku, śmierci wskutek zdarzenia drogowego. Pojęcie nieszczęśliwego wypadku nie jest zdefiniowane przez przepisy polskiego prawa, dlatego trzeba zwrócić uwagę jak zostało opisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenia Assistance

Polisa Assistance jest najczęściej oferowana w pakiecie z ubezpieczeniem OC lub AC i swoim zakresem obejmuje pomoc w przypadku awarii samochodu albo stłuczki dla kierowcy i pasażerów. W ramach polisy assistance klient może mieć zapewnione holowanie, naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia, samochód zastępczy, dostarczenie paliwa, uruchomienie silnika, opiekę medyczną czy zakwaterowanie w hotelu dla kierowcy oraz pasażerów. Dokładny zakres assistance jest dostępny, tak samo jak w przypadku wcześniej opisanych polis, w ogólnych warunkach ubezpieczenia, które zawierają: zasady zawarcia ubezpieczenia, przedmiot i zakres terytorialny polisy, obowiązki ubezpieczyciela i ubezpieczonego, wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, procedurę postępowania w razie wypadku ubezpieczonego oraz proces likwidacji szkody.

Dokonując wyboru ubezpieczenia komunikacyjnego trzeba określić swoje potrzeby, co umożliwi łatwiejsze podjęcie decyzji o zakupie. Należy dokładnie zapoznać się z warunkami ubezpieczenia, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłości. Bardzo przydatne może okazać się korzystanie z porównywarki ubezpieczeń, która zaprezentuje cały wachlarz ofert dostępnych na rynku.